Go to Top

Pedagógiai tevékenység

Pedagógiai programunk a testi, szellemi és lelki nevelés egyensúlyán, egyenrangú fejlesztésén alapul. Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek tehetséges valamiben.
Sokszínű tevékenységi kör biztosításával kívánjuk lehetővé tenni a különböző adottságok, képességek kibontakoztatását.
Ennek érdekében működtetünk testnevelésből emelt szintű osztályokat, szervezünk művészeti köröket, átfogó személyiségfejlesztő programot.

Intézményünkben a képzés két fő szakaszra bomlik, az alsó tagozatra (1-4. évfolyam) és a felső tagozatra (5-8. évfolyam).

Az alsós tanulók oktatását úgy szervezzük, hogy az osztályok négy évig egy tantermet használnak.
Az alsó tagozaton egy-egy osztállyal két tanítónő foglalkozik, un. guruló rendszer szerint.
Azaz mindkét tanítónő tantárgycsoportos formában tanít, illetve napközis tevékenységet is ellát.
A tanítási-tanulási folyamat az egész napi tevékenységet átfogja, annak szerves részét képezik a tanítási órák, egyéni korrepetálások, a tanultak megerősítését, begyakorlását, a házi feladat elkészítését célzó foglalkozások.

Felsőben az osztályokat osztályfőnök irányítja és szaktanárok végzik a tanítást.
Felső tagozaton az idegen nyelv, a rajz, a technika, számítástechnika, az ének-zene, a biológia, a kémia, a fizika, a földrajz, a magyar és a történelem tanítása szaktantermekben folyik.

Közoktatási típusú sportiskola lévén a testnevelés órák, a délutáni sportfoglalkozások /sportkör, edzések, gyógytestnevelés / egy 30×18 m2-es nemzetközi szintű műanyag borítású tornateremben folynak – kiegészülve a kondi teremmel és a tükrös teremmel – jónak mondható tárgyi feltételek között, illetve eszközellátottsággal.

Az intézmény korábbi és jelenlegi eredményei, a nevelőtestület szakmai felkészültsége, elhivatottsága, munkabírása garancia arra, hogy az iskolánkban tanuló diákoknak nyugodt, biztonságos légkört akarunk és tudunk teremteni.

Célunk, hogy valamennyi diákunk:

 • olyan biztos tudással rendelkezzen, amellyel képes lesz helytállni a képességeinek megfelelő középfokú intézményben,
 • váljon képessé a tudás értékként való kezelésére, a tevékeny és egészséges életre,
 • legyen pozitív életszemléletű, fizikailag és szellemileg fitt, boldog ember,
 • tudja reálisan értékelni önmagát, önbizalma megfelelő legyen
 • legyen igényes önmagával és környezetével szemben, feladatvégzése legyen pontos és fegyelmezett,
 • tartsa tiszteletben mások véleményét, legyen toleráns, tudja és akarja alkalmazni a viselkedési szabályokat,
 • viselkedésében tükröződjön a nemzethez tartozás érzése.

Az iskolai oktató-nevelő munkánk az alábbi alappillérekre épül:

 • Közoktatási típusú sportiskolai osztályok, testi nevelés:
  Emelt szintű testnevelés, mindennapi testnevelés.
  Versenysport, szabadidősport, gyógytestnevelés.
  Együttműködés a Barna István DSE – vel.
  Sikersportágaink: kosárlabda, torna, aerobik , atlétika, labdarúgás.
 • Anyanyelvi nevelés:
  Hagyományos, a helyes ejtésre alapozó, elemző-összetevő olvasástanítás A szövegértés sokoldalú fejlesztése
 • Matematikai nevelés:
  Alsó tagozaton szakkör, felsőben fakultáció, valamennyi évfolyamon korrepetálás.
 • Idegen nyelvi nevelés:
  Az első évfolyamtól angol nyelv oktatása bontott csoportokban. Német nyelv az 5. évfolyamtól második idegen nyelvként választható.
  Felső tagozaton fakultáció.
 • Informatikai nevelés:
  Számítástechnika oktatás a felső tagozaton, bontott csoportban.
  Alsó tagozaton szakkör.
 • Művészeti nevelés:
  Egyedi tanterv szerinti vizuális nevelés a rajzórákon.
  Bóbita kiskórus, nagykórus. Kapcsolat alapfokú művészetoktatási intézményekkel, képző – és iparművészeti valamint színművészeti ágban.
 • Személyiségfejlesztés:
  Az első évfolyamtól órarendbe épített személyiségfejlesztő program.
  ( CHEF és Lelki egészségtan )
 • Fejlesztő pedagógia:
  Egyéni és kiscsoportos foglalkozások a részképesség- és magatartási zavarok csökkentésére.
  Kineziológia.
 • Versenyeztetés:
  Tantárgyi levelező és egyéb versenyekre való felkészítés.
  Művészeti bemutatókra és versenyekre való felkészítés.
  Sportversenyekre való felkészítés.
Betűméret
Színösszeállítás